پرچم

برای دیدن پرچم ملی خود را، به معنای صلح و / یا رفاه است. همچنین می تواند احساسات میهن پرستی و وظیفه را به کشور به ارمغان بیاورد. این که آیا شما در هر زمینه ای در مورد خواب ، و یا شما در حال دیدن پرچم از یک ملت خارجی ، آن را نشان می دهد نقض اعتماد بین دوستان.