پرچم، بنر، نشان

هنگامی که مردم در ابتدا رویا و یا چیزی از دریافت کنید، آن را نشان می دهد dissipation. شاید شما می خواستید چیزی را از آن شروع کنید، اما شجاعت کافی برای شروع نداشتید. شما باید خودتان را با هم بکشند و حداقل سعی کنید به جای فقط برنامه ریزی و فکر کردن در مورد آن کاری انجام دهید. رویا نشان می دهد که subliminal خود را آماده است برای شروع با هر پروژه.