پرچم، بنر، نشان

هنگامی که شما رویای دیدن یک بنر, آن را نشان می دهد قهرمانی خود را هنگامی که شما در حال مدیریت وظایف خود را. شما نمی ترسید به چهره رقبای خود را، به عنوان هیچ چالش شما را نمی خواهد وجود دارد. اين يعني تو بي باکي به خاطر داشته باشید که برخی از معایب است که نیاز به پر وجود دارد. سعی کنید برای انجام تحقیقات از آنچه mistikes شما انجام می دهند، چه مهارت باید بهبود یافته و ویژگی های دیگر است که شما می توانید ارتقاء داده شده است.