باندرانتس

رویای در مورد پیشاهنگ دختر نماد یک حس ثابت از مسئولیت. حساسیت، همدردی، بی ضرری یا زیر مجموعه زمانی که نگران نیاز به رفتار مسئولانه است.