سینی

اگر سینی ها را در یک رویا می بینید، پس از آن نشان دهنده حس هدر رفتن پول است.