راهزن

برای تعامل با راهزن و یا برای دیدن و یا رویای که شما راهزن، نشان می دهد راه و یا جهت تمایلات جنسی بدوی، تمایلات جنسی و یا قدرت و نشان می دهد برخی از امکانات دخالت در فعالیت های جنسی و میل اولیه.