بدون دندان

رویای بی دندان بودن نماد از دست دادن کل اعتماد به نفس است. شما یا کسی که قدرت، وضعیت یا سرزندگی را به نوعی از دست داده است. اخبار بد، بدبختی و یا مشکلات بهداشتی در حال گرفتن در راه است.