لارد

هنگامی که شما می بینید لارد در رویای خود را, سپس چنین رویایی نشان می دهد تحقق در مورد صعود خود را. هنگامی که شما می بینید لارد، که در دست شما ذوب شده است، پس از آن چنین رویا نشان می دهد سرخوردگی و ناراحتی، به دلیل رسیدن به اهداف نیست.