وان حمام

وان حمام نماد آرامش، آرامش و استقلال است. اگر شما در زمان حمام در یک رویا, سپس چنین رویایی می تواند خستگی شما از رنج می برند نشان می دهد. شاید ذهن ناخودآگاه شما خواستار بقیه است. مطمئن شوید که شما پیدا کردن برخی از زمان برای خودتان. وان حمام نیز می تواند نیاز به استقلال به یاد داشته باشید. شاید شما احساس می کنید که شما نیاز به تنها برای مدتی. دادن حمام به کسی، نشان می دهد محبت خود را به افراد خاص و تمایل به مراقبت از آنها. در یک رویا به غرق خود را در وان حمام, این بدان معنی است که شما گرفتن برخی از وضعیت بدون فکر کردن. رویا نشان می دهد که شما فکر می کنم دو بار قبل از تصمیم گیری.