تکان دادن

اگر شما شده اند تکان دادن به کسی در رویای خود را, سپس چنین رویایی نشان دهنده پیوند با آن فرد خاص. شاید شما در حال تلاش برای دریافت توسط دیگران متوجه. رویا همچنین ممکن است نشان می دهد که شما همراه با افراد دیگر، به جای نگه داشتن فاصله خود را از یک شکل از ارتباطات.