حمام عمومی

رویای حمام عمومی نماد تلاش بی نظم برای تصفیه افکار منفی, احساسات و یا موقعیت. شرایط زندگی و یا عادات بد از تغییرات مثبت حمایت نمی کند. شما ممکن است مشکلات دیگر، افراد دیگر، و یا موقعیت های دیگر است که دخالت با توانایی خود را به راحتی رفع یک مشکل داشته باشد. توالت عمومی نشانه ای است که تلاش بیشتری برای مقابله با مشکلات مورد نیاز است و یا این که وضعیت فعلی کمی حامی پیشرفت است.