حمام

اگر شما رویای که شما در حال گرفتن حمام, آن را نماد تصفیه روح خود را. این رویا یک نشانه خوب است, به عنوان شما به عنوان فرد جدید, تازه و تمیز پیشروی. متناوبا, رویا می گوید که شما به عادات قدیمی است که به شما محبت منفی متصل, به خصوص برای رفتار خود را. به نظر می رسد که رویا نماد بسیار لازم نیاز به فراموش کردن همه چیز است که در گذشته اتفاق افتاده است، به عنوان شما می توانید چیزهایی که در حال حاضر اتفاق افتاده است را تغییر دهید. اگر شما رویای دادن به کسی حمام, آن را نشان می دهد تمایل خود را به بیشتر در تماس با آن فرد خاص. شايد آرزو داشتي که بتوني با اون شخص وقت ب تنها بتوني بکني