حمام

خواب است که شما در حال گرفتن حمام به معنی تصفیه زندگی خود و یا احساس منفی در مورد خودتان. شما در حال شستن دور زمان سخت است. این رویا همچنین می تواند نمادی از خلاص شدن از شر قدیمی، ایده ها، مفاهیم، نظرات و منفی گرایی دیگر باشد. رویای شما می تواند با اشاره به بخشش و رها کردن. شروع بازتاب نوعی از تجدید در زندگی خود و یا تازه. احساس خوب ادامه از مشکلات خود را. احساس بهتري نسبت به خودت ه رویای قادر به حمام کردن می تواند احساسات در مورد خودتان قادر به بازگرداندن و یا اصلاح هر منطقه ای از زندگی خود را نشان می دهد. اعتماد به نفس پایین و یا احساسات در مورد خودتان بازنده بودن. نه به اندازه ای که دوست دارید مثبت نیست. متناوبا, آن را ممکن است احساس قادر به خلاص شدن از شر گناه و یا اشتباهات منعکس. احساس می کنم شما نمی توانید در حرکت از مشکلات خود را. مثال: یک زن جوان خواب می بیند که قادر به حمام کردن نیست. در زندگی واقعی، او احساس به دام افتاده در فقر و قادر به گرفتن یک کار مناسب برای بهبود زندگی خانوادگی خود را.