حمام حباب

رویای در مورد حمام حباب نماد احساسات در مورد چگونه فوق العاده است برای خلاص شدن از شر یک مشکل و یا بهبود خود را. احساس لذت در مقابله با مشکلات. احساس بسیار راحت مقابله با مشکلات، مشکلات و یا چیزهایی که من در مورد نگران بود.