بانجو

اگر شما در حال رویای بازی بانجو نشان دهنده شادی و شادی است که شما را از دوستان، خانواده و کسانی که شما را دوست دارم دریافت خواهید کرد. اگر شما دیدید دیگران بازی banjo یادداشت از فرار. متناوبا, خیلی زود شما کسی که شما واقعا دوست دارید ملاقات و این داستان عشق بسیار زیبا به نوبه خود. آماده برای سفر شگفت انگیز از عشق، آن را به عنوان شادی و شادی را به هر دو شما.