بانکدار

اگر شما رویای یک بانکدار یادداشت مشکلات مالی خود را. این رویا نشان می دهد که شما می ترسید بپرسید که چه کسی به شما دست دادن و طبقه بندی مشکلات شما. شما احساس نامتوازن, گیج و قادر به مدیریت وظایف خود را.