ایسر (گیاه شناسی)، افرا

اگر شما در هیئت مدیره در یک رویا را ببینید، پس چنین رویایی نشان دهنده تواضع، صداقت و صداقت است. رویا همچنین نماد لذت ها، دستاوردها و شادی زندگی به طور کلی است. اگر شما می بینید درخت افرا است که در حال سقوط, سپس چنین رویایی نشان دهنده درگیری با بستگان خود را. اگر برگ افرا را در رویا می بینید، پس چنین رویایی کمکی را که از دیگران دریافت خواهید کرد نشان می دهد.