ضیافت

رویای شما در ضیافت نشان می دهد که شما خسته و وینی. این رویا نشانه ای است که شما به دنبال ارتقاء محبت آمیز است.