ضیافت

رویای در مورد ضیافت نماد رفاه قریب به اتفاق است. توجه کنید همه چیز شما می خواهید با هم در همان زمان. شما می خواهید تمام نور افکن، توجه و یا همدردی به ماندن. رویا در مورد شما تا کنون به ضیافت مواد غذایی رفته ممکن است از دست دادن فرصت برای جلب توجه و یا همدردی منعکس کننده. همچنین می تواند نشانه ای است که شما قرار دادن خود را آخرین و یا در حال تلاش به اندازه کافی سخت برای جلب توجه نیست. نه به رسمیت شناختن نیازهای خود را.