نوار

هنگامی که شما رویای بودن در نوار, آن را نماد تمایل خود را به ناپدید می شوند در جایی که همه آرام است, هیچ نگرانی, یک زمان خوب و توسط انرژی مثبت احاطه شده است. به نظر می رسد که در برخی از جنبه های زندگی شما، شما از فکر کردن و به عهده گرفتن مسئولیت بیش از حد خسته شده است. رویا همچنین می تواند تمایل خود را به رسمیت شناخته شده نشان می دهد.