نوار میتزوا / خفاش میتزوا

این که آیا شما رویای شرکت در میتزوا نوار و یا مراسم خفاش میتزواچ نماد آغاز جدید و گام به جهان از زندگی بزرگسالان است. رویا پیش بینی می کند که شما دیگر یک کودک نیست، در حال حاضر شما مسئول تمام اقدامات خود را. این رویا همچنین وظایف، تعهدات، اخلاق اخلاقی و سوسپنسیس را نشان می دهد.