ارزان

رویای در مورد سوسک نماد افکار و احساس ناراحتی است. چیزی که شما واقعا نمی خواهید در زندگی خود را. (به عنوان مثال، احساس شما را از یک مو کوتاه بد دریافت کنید.) مثال: یک مرد جوان رویای احاطه شدن توسط سوسک ها را داشت. در زندگی واقعی، او با یک دوست قدیمی که ابراز عشق به او آشنا شد. اون از اون ابراز عشق خيلي ناراحت بود سوسک منعکس شده به عنوان نامطلوب این بود که این دوست با او در مورد احساسات خود صادق باشد.