ارزان

دیدن سوسک در رویای خود را نشان دهنده کیفیت نامطلوب از خودتان در آنچه شما نیاز به صورت. شاید این کیفیت توسط یک وضعیت نامطلوب در زندگی شما ایجاد شده است. متناوبا, ممکن است یک مشاهده هوشمند از ذهن ناخودآگاه خود را به سیگار ماری جوانا. در توجه داشته باشید مثبت, سوسک همچنین می تواند کیفیت قادر به نگه داشتن چیزی محکم نشان می دهد. علاوه بر این ، آن را نیز به معنای طول عمر است. همچنین سوسک را ببینید.