ریش

رویا با ریش نماد شما و یا برخی از جنبه های شخصیت خود را که قاطعانه، با تجربه، با اعتماد به نفس و یا قدرتمند است. همچنین نماد بلوغ و استانداردهای بالاتر از اندیشه است. ریش سفید بلند نماد حکمت و تجربه است. مثال: یک زن رویای رشد ریش را داشت. در زندگی واقعی ، من احساس کردم که او بسیار منفعل و لازم برای به عهده گرفتن نقش قاطع تر با یکی از بستگان.