لوازم جانبی

رویا در مورد لوازم جانبی خود را نماد احساسات ناقص بودن. شما ممکن است احساس کنید که چیزی در زندگی شما گم شده است. لوازم جانبی نیز می تواند نمایندگی از وابستگی. متناوبا, لوازم جانبی می تواند لهجه نشان می دهد. چیزی در زندگی شما که همه چیز را بهتر می کند.