ریش

اگر شما رویای ریش بلند ضخیم نماد پیری, هوش و بینایی. اگر شما رویای ریش در حال رشد و شما یک زن، رویای تبلیغات در مورد سمت masiuline خود را. شاید او می خواهد آنها را به حکومت بر جهان، قدرت، کنترل و مدیریت بیشتر بود. رویا نشان می دهد که چگونه سرسخت و قاطع، شما می توانید در برخی از mases باشد.