بربر

رویا در مورد یک بربر نماد جنبه ای از شخصیت خود را که وحشی است و یا نادیده گرفتن احساسات دیگر. یک فرد یا وضعیت است که خشن، خشن و یا کاملا بی احساس است. مثال: مردی که زمانی رویای یک زن بربر زیبا را داشت. در زندگی واقعی، که این مرد با چشم انداز از دست دادن همه چیز مواجه بود، او بود و به فکر درخواست کمک های اجتماعی بود. زن وحشی نشان دهنده تمایل خود را به امنیت مالی همراه با تفاوت نفوذ مالی شخصی خود را که دفتر رفاه به منظور دریافت حمایت موضوع.