بربر

اگر شما رویای بربر، نماد سمت وحشی از شخصیت خود را. این رویا نشان می دهد که چقدر از وحشی گری در شما است, آن را نشان می دهد که چگونه شدید و وحشیانه شما هستند.