آرایشگر

رویای در مورد آرایشگر می تواند یک فرد و یا وضعیت در زندگی خود را تغییر می دهد آنچه شما فکر می کنم. مستقیم بر روی یک مسئله که آیا شما آن را دوست دارم یا نه تنظیم شده است. منفی, آرایشگر می تواند مردم و یا موقعیت های منعکس کننده تا سرد, بی پرده و یا بی احساس تنظیم آن را مستقیم در مورد اعتقادات و یا سوالات خود را.