آرایشگاه

رویای در مورد آرایشگاه نماد تمایل خود را به تغییر طرز فکر و یا نگرش خود را. مایل به روشن است که آیا آن را خوب است یا نه. مایل به احساس بهتر، و یا خلاص شدن از منفی گرایی در ذهن شما. آماده برای تغییر و حرکت در جهت های مختلف. مثبت, آرایشگاه می تواند نشان می دهد که مایل کسی به شما راهنمای زمانی که شما از دست رفته, به شما بینش به یک مشکل, و یا به شما پاسخ به چیزی است که شما را فتنه. مثال: مردی رویای راه رفتن به یک آرایشگاه را داشت تا بفهمد دوست پسر خواهرش آنجا نیست. در زندگی واقعی او شنیده خواهر خود را گریه و در تلاش خود را برای جلوگیری از او کشف کرد که دوست پسر خود را به قتل رسید. آرایشگاه ناخشنودی خود را از فکر گریه خواهرش منعکس کرد و می خواست او را با پرسیدن آنچه اشتباه است تغییر دهد.