بارکو

رویای که قایق شامل نشان دهنده توانایی خود را برای مقابله با زندگی و موقعیت های شما در هستند. قایق است که در یک رویا دیده می شود معمولا بر روی آب نهفته است. شما باید توجه به چگونه آب به نظر می رسد کثیف است, روشن و یا طوفانی, چرا که آن را بسیار بیشتر در مورد رویا و معنی آن بگویید. آب کثیف نشان دهنده بی ثباتی و آب روشن خواهد بود وضوح و خلوص در بنیاد در زندگی شما نشان می دهد. وضوح آب نیز ثبات و هماهنگی شما را به عنوان شما را از طریق زندگی جریان نشان می دهد. گاهی اوقات رویاپرداز می بیند خود را پریدن به آب و یا اسکله قایق, که نشان می دهد تمایل به فرار از وضعیت خاص است که شما. رویا نشان می دهد برای حل مشکل، به جای اجتناب از آن.