بارکو

رویای در مورد یک قایق نماد توانایی خود را برای مقابله با احساسات منفی و یا مقابله با موقعیت های منفی است. چگونه شما در حال پیمایش منفی گرایی در زندگی خود را. روش شما برای مواجه شدن با مشکلات. در نظر بگیرید وضعیت آب و چگونه می تواند زندگی بیداری خود را آینه. آیا آرام است یا خشونت آمیز؟ نور يا تاريک؟ آیا شما تجربه ‘قایقرانی خوب?’ متناوبا, یک قایق می تواند آمادگی خود را برای مواجه شدن با مشکلات و یا مقابله با جنبه های منفی خود را منعکس. قایق در حال غرق شدن ممکن است منعکس کننده مشکلات در بیداری است که احساسات غرق و یا منفی است که بیش از حد به تحمل.