قایق ردیفی

هنگامی که شما قایق ردیفی را در یک رویا می بینید، پس از آن چنین رویایی نشان دهنده مشکلات و اصرار است. رویا نشان می دهد که شما کسی است که به دنبال کمک نیست، اما همه چیز را به تنهایی انجام می دهد. برای دریافت واضح ترین تفسیر از رویای خود، لطفا به وضعیت آب توجه کنید.