قایق روئینگ

رویای در مورد قایق ردیفی است که نماد کار سخت، تلاش و پشتکار، مواجه با مشکلات عاطفی، عدم قطعیت و یا موقعیت های منفی زندگی است. به طور مداوم با استفاده از تمام قدرت و یا قدرت خود را از طریق یک وضعیت دشوار است. وضعیت آب نشان می دهد که چگونه شدید حالت عاطفی خود را, و یا چگونه دشوار وضعیت شما مواجه است. رویای در مورد غرق شدن از خط زیر آب نماد دادن مشکلات خود را، مشکلات است که حواس شما و یا عدم قطعیت است که شما را خرد می کند.