قایق های روئینگ

رویای قایق ردیف نماد رویارویی با یک وضعیت منفی یا نامشخص است که آنها را به عنوان فوق العاده بودن درک. شما احساس خطر و فوریت نمی کنید. شما خودتان ممکن است مزایای بالقوه برای گرفتن زمان خود را در برخورد با یک مشکل را ببینید.