بارمن

رویای ساقی نماد جنبه ای از شخصیت خود را که تسهیل کننده است. جنبه ای از شخصیت شما که علاقه وسواسی یا پرشور را تشویق می کند. تمایل کسی که شما را جذب, سرگرمی, و یا علاقه است که شما بسیار درگیر با. خواب است که شما یک پیشخدمت نشان می دهد که شما خودتان و یا دیگران را قادر می سازد. منفی, ممکن است نیاز به کاهش سرعت و یا فکر می کنم دو بار قبل از کمک به کسی منعکس.