بارومتر

هنگامی که شما رویای بارومتر آن را نشان می دهد توانایی خود را برای مدیریت احساسات و احساسات خود را. شاید راه برای دیدن بارومتر، که راه افکار و احساسات خود را قرار داده است.