سد

هنگامی که شما یک سد در یک رویا را ببینید, که رویا نشان می دهد احساسات است که بیان نشده است. اگر سد در حال ترکیدن بود ، سپس به این معنی است که شما قادر به مدیریت افکار و احساسات خود را ، بنابراین خشم نشان می دهد به کسانی که شما توسط احاطه شده است.