میله های طلا

رویای در مورد میله های طلا نماد منابع قابل بازپرداخت و یا وعده ای برای آینده است که می تواند بعدا رستگاری. چیزی است که ارزش شما می توانید در زمان بعد استفاده کنید. دانستن این که اگر همه چیز سخت, شما همیشه می تواند بر روی چیزی برای کمک به شما حساب. میله های طلا می تواند اسرار شما، وعده های داده شده به شما، اطلاعات و دانش شما نگه دارید و یا هر چیزی در زندگی خود را که ارزش، قدرت و یا به شما می دهد به استفاده در صورت لزوم. مثال: مردی رویای کسی را داشت که بشقاب میله های طلا می داد. در زندگی واقعی، او در زندان بود و زنی که او دوست داشت وعده داد که منتظر او خواهد بود زمانی که او را ترک کرد.