مانع

رویای با یک مانع نماد مانع به اهداف و یا پیشرفت در برخی از زمینه های زندگی خود را. همچنین می تواند نمایندگی از موانع رشد عاطفی و یا توانایی خود را به بیان خودتان. یک مانع همچنین می تواند مقاومت خود را در برابر تغییر نشان می دهد.