مانع

برای یک رویای مانع به معنای قطع ایجاد عاطفی خود را. این احتمال وجود دارد که شما احساس سرکوب زمانی که آن را به بیان خود را به طور کامل می آید. مطمئن شوید که برای حذف تمام موانع از مسیر شما و خودتان باشید. متناوبا رویا نیز می تواند نماد عدم تمایل خود را به ایجاد تغییرات.