تصادف

رویای در مورد ضربه زدن به یک ماشین نماد ایده های متضاد, اهداف و یا موقعیت. توانایی شما برای تصمیم گیری و یا ادامه جهت خود را در زندگی شده است توسط کسی مانع شده است. رویای یک هواپیمای در حال سقوط نماد طرح ها، طرح ها یا چیزی است که شما تازه شروع کرده است که در حال حاضر شکست خورده است. مثال: یک مرد جوان رویای سقوط ماشین خود را به یک ماشین دیگر. در زندگی، این مرد در حال بیدار شدن است ‘ دوست کشف کرد که او با دوست دختر سابق خود خواب بود، و او مجبور به متوقف کردن رابطه. سقوط نشان دهنده جهت متضاد زندگی خود را، آمدن به پایان است.