موانع

رویای در مورد یک بلوک توسط کارکنان، تایید شناسه می تواند احساسات در مورد موانع و نیاز به اثبات صلاحیت و یا مهارت های خود را نشان می دهد. سطح تجربه شما ممکن است به سوال فراخوانده شده است در حالی که شما اعتقاد بر این است که در حال پیشرفت در زندگی است. متناوبا, قفل می تواند نشانه ای است که شما در حال خود بحرانی و یا نیاز به کشف امکانات جدید. بازتابی از نیاز شما به بازارهای خلاق جدید. رویای در مورد انسداد توسط درختان افتاده, سنگ ها و یا موانع دیگر نماد احساس خود را در مورد موقعیت ها و یا افرادی که در راه پیشرفت خود را.