مانع

رویای در مورد مانع نماد مانع شما احساس می کنید در حال هدایت در شما است. کسی یا چیزی عمدا در راه خود ایستاده و یا متوقف کردن شما. شما یا شخص دیگری که قرار دادن تا یک مانع دفاعی عاطفی.