مانع

هنگامی که شما رویای مانع، لطفا به دنبال تخلیه یک مانع.