خفاش، باتوم

هنگامی که شما رویای خفاش آن را نشان می دهد تمایل خود را به صدای خود را با صدای بلند. معنی اصلی این رویا این است که شما می خواهید به دیده می شود و یا شنیده می شود. شاید شما احساس عدم توجه نسبت به کسانی که در اطراف شما, و یا شاید شما مانند یک فرد بسیار مورد نظر احساس. در نظر بگیرید که گاهی اوقات بالا بودن می تواند شما را به تصویر منفی منجر شود. اگر شما رویای دیدن باتوم است که پلیس توانایی مردان، قدرت و تمایلات جنسی را نشان می دهد.