آب نبات

رویای آب نبات نماد احساس خوب در مورد چیزی است که انتخاب اول شما نیست. چیزی مثبت یا جالب است که واقعا آنچه شما می خواستید نیست.