نبرد

خواب است که شما می بینید نبرد نماد خستگی. این رویا هشدار است که شاید شما بیش از حد مبارزه کرده اند و در حال حاضر احساس بیش از حد. اطمینان حاصل کنید که شما زمان برای استراحت و تسکین تمام خستگی پیدا کنید. افکار شما بسیار گیج کننده است و آن را برای شما دشوار است برای پیدا کردن راه حل معقول. معنی دیگر که دیدن نبرد نشان دهنده تمایلات جنسی است. شاید شما در حال تلاش برای پنهان کردن و پنهان کردن خواسته های جنسی خود را… یا شاید شما آنها را فراتر از حد بیان می کنید.