تصادف

رویای در مورد بودن در یک حادثه نماد اشتباهات بیدار زندگی از قضاوت و یا اشتباهات من ساخته شده است. احساسات در مورد نظارت، شما انجام داده اند و یا در مورد اقدامات فکر نمی کنند. حوادث در یک رویا نیز می تواند نمایندگی از برخورد ایده ها و یا برنامه با افراد دیگر. مثال: یک مرد جوان رویای سوار شدن به یک تصادف رانندگی را داشت. در زندگی واقعی او تا به حال مبارزه با یک دوست به دلیل او با دوست دختر خود خواب بود.