جنگ

رویای در مورد نبرد نماد یک درگیری یا مشکل در زندگی خود را که طول می کشد تمام قدرت و یا منابع خود را برای غلبه بر. دادن مشکل داره